Commit 349c0e50 authored by Sara Arjona's avatar Sara Arjona
Browse files

Merge branch 'install_master' of https://git.in.moodle.com/amosbot/moodle-install

parents 823dd4ec 9c638cf2
......@@ -48,4 +48,4 @@ $string['missingrequiredfield'] = 'Det saknas några obligatoriska fält';
$string['remotedownloaderror'] = 'Nedladdningen av en komponent till din server misslyckades. Vänligen verifiera inställningar för proxy. <br /><br />Du måste ladda ner <a href="{$a->url}">{$a->url}</a> filen manuellt, kopiera den till "{$a->dest}" på din server och packa upp den där.';
$string['wrongdestpath'] = 'Fel målsökväg';
$string['wrongsourcebase'] = 'Felaktig käll- URL rot';
$string['wrongzipfilename'] = 'Fel namn på ZIP-filen';
$string['wrongzipfilename'] = 'Felaktigt namn på ZIP-fil';
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment